handelsbetingelser

Click for english terms and conditions

Handelsbetingelser og vilkår for køb af madkurser, events og lignende hos:

Timm Vladimirs Køkken ApS

Raffinaderivej 10, byg. F

2300 København S

Telefon 28 14 29 37
[email protected]

Kontoret er åbent hverdage kl. 10-14

CVR 34 62 53 28


1. AFTALENS INDGÅELSE

Alle selskabsarrangementer bliver beskrevet skriftligt. Det vedhæftede oplæg, skal indeholde nøjagtige oplysninger om det aftalte program herunder den aftalte menu, øvrige ydelser, samt dato og tidsramme for arrangementet.
Desuden skal arrangementets samlede pris pr. person være nøje angivet i tilsendte oplæg, så vel som ordrebekræftelsen. I forbindelse med indgåelse af aftale om arrangement er denne ikke verificeret som endelig aftale, før begge parter har
bekræftet ordrebekræftelsen. Enhver aftale indgået mellem kunde og Timm Vladimirs Køkken er juridisk bindende for
begge parter ved accept pr. mail eller underskrift. Begge parter forpligter sig til ved accept pr. mail eller underskrift at være tegningsberrettiget til at indgå en juridisk bindende aftale.
Timm Vladimirs Køkken fremsender faktura efter modtagelse af pr. mail accepteret eller underskrevet ordrebekræftelse. Timm Vladimirs Køkken forbeholder sig ret til at annullere aftalen hvis betalingsbetingelserne ikke er overholdt.

1,1. I lyset af den aktuelle verdenssituation med eksplosive stigninger i energi og råvarepriser, ser vi os nødsaget til at regulere priserne ved at indføre et energi- og råvaretillæg.

Tillægget er fastsat til 2,5%. Det skal sikre, at vi kan fortsætte vores målrettede arbejde med at drive Danmarks bedste madskole og levere fantastiske kulinariske oplevelser for både virksomheder og private.

Ændringen træder i kraft pr. 1.5.2022. Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os.


2. DET LEVEREDE

Timm Vladimirs Køkken forpligter sig til at levere ydelser jf. specifikation på ordrebekræftelsen. Ethvert tvivlsspørgsmål skal forsøges afklaret inden underskrift på ordrebekræftelsen.

Eventuelle ydelser, der tilkøbes til arrangementet efter accept pr. mail eller underskrift af ordrebekræftelse, vil betegnes som tilkøb med selvstændigt økonomisk tilbud som følger.
Timm Vladimirs Køkken forbeholder sig ret til at ændre i sammensætningen af en menu, såfremt råvarer leveret af tredje part ikke er af ordentlig standard. Timm Vladimirs Køkken er forpligtet til at erstatte med tilsvarende eller bedre erstatninger. Dette gælder såvel fødevarer som drikkevarer.

Den aftalte pris er baseret på den tidsperiode, arrangementet skal vare i henhold til bestillingen. Forsinket ankomst eller afrejse før afslutning, jf. arrangementet aftalte tidsramme berettiger ikke til nedslag i aftalt pris. Ved forsinket ankomst forbeholder Timm Vladimirs Køkken sig ret til at reducere i programmet/menuen således at sluttidspunktet kan overholdes.


3. ÆNDRINGER TIL DET LEVEREDE

Enhver form for reduktion i antal deltagere skal ske skriftligt senest 10 arb. dage før arrangementet finder sted. Ændringer i antal deltagere i forhold til det fakturerede vil blive faktureret efter arrangementets afholdelse. Der vil dog altid blive faktureret for det aftalte minimums antal deltagere.

Ved ændringer senere end dette forbeholder Timm Vladimirs Køkken sig ret til at afvise disse eller justere prisen, såfremt det har indflydelse på arrangementets gennemførsel.


4. AFBESTILLING OG AFLYSNING

4,1. En afbestilling er først accepteret, når den skriftligt er bekræftet af Timm Vladimirs Køkken.

Afbestilling af arrangementer mandag til fredag

4,2. Afbestilling skal ske skriftligt senest 21 hverdage før afholdelse af arrangementet. Overskrides afbestillingsfristen betales 50% af arrangements samlede pris.
Ved afbestilling senere end 10 hverdage før arrangementet er Timm Vladimirs Køkken berettiget til fuld kompensation for arrangementet.

Afbestilling af arrangementer i weekenden

4,3. Ved reservation af weekendarrangementer eller booking af et madkursus på en lørdag eller søndag skal afbestillingen ske skiftligt på mail, min. 41 hverdage før afholdes af arrangementet. Dette skyldes at lørdage primært benyttes til afholdelse af offentlige madkurser. Det skal derfor være muligt for Timm Vladimirs Køkken at oprette- og sælge billetter til offentlige/åbne madkurser på den afbestilte dato. Overskrides afbestillingsfristen betales 50% af arrangements samlede pris.
Ved afbestilling senere end 10 hverdage før arrangementet er Timm Vladimirs Køkken berettiget til fuld kompensation for arrangementet.

Undtagelser til generelle bestemmelser for afbestilling

4,4. Timm Vladimirs Køkken forbeholder sig ret til at afkræve betaling for ydelser m.v. bestilt hos tredjemand. Herunder hører underholdning, eksterne leverandører, kontorartikler, AV-udstyr o.l. Hvis ydelsen ikke kan afbestilles, hæfter kunden 100% for alle udgifter til tredjemand.

4,5. Ved manglende fremmøde har Timm Vladimirs Køkken krav på betaling af fuld pris for arrangementet.


5. GENERELLE BETINGELSER

Timm Vladimirs Køkken er en madskole, hvor der arbejder med varme genstande, skarpe knive og andre remedier, som kræver at man kan begå sig forsvarligt og sikkerhedsmæssigt i et køkken. I tilfælde af upassende, beruset eller voldelig adfærd, der virker til gene for sig selv, andre af husets gæster eller personale, forbeholder Timm Vladimirs Køkken sig ret til at nægte udskænkning af drikkevarer og retten til at bortvise gæster.

I sådanne tilfælde kompenseres ikke for tabt deltagergebyr. Dette gælder også, såfremt en eller flere deltagere vurderes for beruset eller påvirkede til at deltage i køkkenaktiviteter.

Det påhviler kunden/firmaet at sørge for korrekt forsikring af egne gæster i forhold skader, der kan opstå ved deltagelse i køkkenaktiviteter og som ikke skyldes Timm Vladimirs Køkken’s manglende vedligeholdelse og sikring af udstyr.

Effekter efterladt i garderoben i Timm Vladimirs Køkken sker på eget ansvar, og Timm Vladimirs Køkken kan ikke drages til ansvar for forsvundne eller manglende genstande.


6. OPTAGELSE AF FOTO

Timm Vladimirs Køkken forbeholder sig retten til at anvende fotos, video og lyd med motiver af autentiske eller opstillede situationer med alle deltagere på Timm Vladimirs Køkkens aktiviteter i markedsføringsmæssige sammenhæng uden betaling.


7. FORCE MAJEURE

Timm Vladimirs Køkken kan ikke drages til ansvar for hændelser, der skyldes tredjepart – herunder naturkatastrofer eller lignende.
Det påhviler Timm Vladimirs Køkken til enhver tid at forsøge at drage omsorg for arrangementets gennemførsel. Hvis eksterne faktorer forhindrer dette, vil Timm Vladimirs Køkken ikke kunne stilles til ansvar herfor.


Terms and Conditions for Events at Timm Vladimir’s Kitchen


1. INITIATION OF THE AGREEMENT

All company events will be described in writing. The attached agreement must contain precise information about the arranged event, including the menu agreed upon, additional services, as well as the date and time of the event.

The complete cost, per person, for the event must also be contained in the attached agreement, as well as in the order confirmation.

This document is not binding as a final agreement about an event, until both parties have confirmed the order confirmation. Any agreement between the client and Timm Vladimir’s Kitchen is legally binding for both parties once accepted by email or signature. Both parties commit to being authorized to sign for their respective companies when they accept by email or signature.
Timm Vladimir’s Kitchen will send an invoice after receiving a signed or confirmed order confirmation via email.

Timm Vladimir’s Kitchen reserve the right to cancel the agreement if the payment terms are not honored.


2. THE SERVICE

Timm Vladimir’s Kitchen commits to delivering the services according to the specification on the order confirmation. Any ambiguities should be settled before the order confirmation is signed.

Possible additional services that can be purchased after email acceptance or signature on the order confirmation, will be considered additional purchases with separate economic compensation.
Timm Vladimir’s Kitchen reserve the right to change the contents of a menu if the ingredients delivered from a third party is of insufficient quality.
Timm Vladimir’s Kitchen commits to replacing the menu item in question with an equal or better option. This includes food as well as beverages.

The agreed upon price is based on the duration of the event in accordance with the reservation. Delayed arrival, or departure before the end of the event, according to the agreed upon timeframe for the event, does not justify a reduction in the agreed upon price. In case of delayed arrival, Timm Vladimir’s Kitchen reserve the right to reduce the program/menu so that the scheduled end time can still be maintained.


3. CHANGES TO THE SERVICE

Any form of reduction in the number of participants must be done in writing at least 10 workdays before the date of the arrangement. Changes in the number of participants in relation to what was invoiced will be invoiced after the event has been completed. The invoice will always be for at least the minimum number of participants for the event.

With changes reported later than this, Timm Vladimir’s Kitchen reserve the right to turn away additional participants, or adjust the price, insofar as it has an influence on the completion of the event.


4. CANCELLATION

● A cancellation is accepted once it has been confirmed in writing by Timm Vladimir’s Kitchen.
● Cancellation should happen in writing at least 21 workdays prior to the date of the event. If the cancellation limit is passed by 21 workdays, 50% of the total event fee must be payed.
● In case of cancellation no later than 10 workdays before the event, Timm Vladimir’s Kitchen is justified in demanding full compensation for the event.

Exceptions to general rules for cancellation

● Timm Vladimir’s Kitchen reserve the right to demand payment for services and so on ordered from a third party. This accounts for entertainment, external deliveries, office supplies, media equipment and similar. If the service cannot be cancelled, the customer is liable for 100% of the price of third party services.
● In case of a total lack of attendance, Timm Vladimir’s Kitchen is entitled to full payment for the event.


5. GENERAL CONDITIONS

In case of inappropriate, intoxicated or violent behavior that seems to affect other guests or staff, Timm Vladimir’s Kitchen reserve the right to deny serving beverages and/or expulsion of the guest(s) in question. In such cases there is no compensation for the loss of participation fee. This is also true in case one or more participants are deemed too intoxicated to participate in kitchen activities.

It is up to the client/company to ensure correct insurance of their own guests according to injuries that may result from participating in kitchen activities which are unrelated to Timm Vladimir’s Kitchen’s lack of maintenance or security of equipment.

Objects left in the wardrobe of Timm Vladimir’s Kitchen are your own responsibility. Timm Vladimir’s Kitchen is in no way responsible for missing or damaged objects.


6. RECORDING OF PHOTO

Timm Vladimir’s Kitchen reserves the right to use photos, video and audio with motifs of authentic or set-up situations with all participants in Timm Vladimir’s Kitchen’s activities in a marketing context free of charge.


7. FORCE MAJEURE

Timm Vladimir’s Kitchen can not be held responsible for events that happen due to a third party – including natural disasters and the like.
At all times it is the responsibility of Timm Vladimir’s Kitchen to work towards the successful completion of the event. If external factors prohibit this, Timm Vladimir’s Kitchen is in no way responsible.